• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Provincial Commercial Affairs Nakhonsithammarat

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกสุกรมีชีวิต

สพจ.นศ. 20 พ.ค. 2565 อ่าน [15]

...
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกสุกรมีชีวิต และเนื้อสุกร ณ ฟาร์มสุกรและสถานประกอบการซึ่งเป็นสถานที่พักและจัดเก็บซากสัตว์ (เนื้อสุกรชำแหละ) การลุยตรวจสอบสต๊อกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกร ยังสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้  เป็นการดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลราคา/ปริมาณสินค้า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ซึ่งจะต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ สก. 01  เป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป  โดยในครั้งแรกผู้ประกอบการได้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565  ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน   นอกจากนี้การลงตรวจติดตามให้ผู้ประกอบการมิให้มีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการ    ซึ่งหากตรวจพบว่าไม่มีการแจ้งปริมาณสต็อกที่ชัดเจนไม่ถูกต้องจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะมีการแจ้ง หรือทั้ง จำทั้งปรับ และหากพบเห็นว่ามีการกักตุนสินค้า จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ 
     จากการตรวจสอบสต็อกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกร ของผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านการแจ้งข้อมูลทั้งปริมาณและราคามีความถูกต้องและสอดคล้องตามแบบ สก.01 ซึ่งผู้ประกอบการได้รายงานครบถ้วนแล้วรอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และไม่พบพฤติกรรมในการกักตุนสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์